Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Năng, huyện Krông Pắc, huyện Krông Búk, huyện M'Đrắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Ana, huyện Krông Bông, huyện Krông Búk, huyện Lắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Ea H'leo, huyện Ea Kar, huyện Ea Súp) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M'gar) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, huyện Cư Kuin) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/01/2024 2
03/01/2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung giá đất tại bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 15/01/2024 2
09/01/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phương thức chi trả và mức chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/01/2024 2
23/01/2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh 01/02/2024 2
05/02/2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 15/02/2024 2
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
04/03/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 04/03/2024 2
11/03/2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/03/2024 2