Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2023

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 10/01/2023 7 văn bản
03+04 ngày 10/01/2023 4 văn bản
05+06 ngày 10/01/2023 3 văn bản
07+08 ngày 10/01/2023 6 văn bản
09+10 ngày 10/01/2023 2 văn bản
11+12 ngày 10/01/2023 3 văn bản
13 ngày 10/01/2023 3 văn bản
14 ngày 16/01/2023 3 văn bản
15+16 ngày 16/01/2023 1 văn bản
17+18 ngày 07/02/2023 1 văn bản
19+20 ngày 07/02/2023 1 văn bản
21+22 ngày 07/02/2023 1 văn bản
23+24 ngày 07/02/2023 1 văn bản
25+26 ngày 07/02/2023 1 văn bản
27+28 ngày 07/02/2023 1 văn bản
29+30 ngày 07/02/2023 1 văn bản
31+32 ngày 07/02/2023 1 văn bản
33+34 ngày 07/02/2023 1 văn bản
35+36 ngày 07/02/2023 1 văn bản
37+38 ngày 07/02/2023 1 văn bản
39+40 ngày 07/02/2023 1 văn bản
41+42 ngày 07/02/2023 1 văn bản
43+44 ngày 07/02/2023 1 văn bản
45+46 ngày 07/02/2023 1 văn bản
47+48 ngày 07/02/2023 1 văn bản
49+50 ngày 06/03/2023 3 văn bản
51+52 ngày 06/03/2023 1 văn bản
53+54 ngày 06/03/2023 1 văn bản
55+56 ngày 06/03/2023 1 văn bản
57+58 ngày 06/03/2023 1 văn bản
59+60 ngày 20/03/2023 3 văn bản
61+62 ngày 20/03/2023 1 văn bản
63+64 ngày 20/03/2023 2 văn bản
65 ngày 03/04/2023 4 văn bản
66+67 ngày 18/05/2023 1 văn bản
68+69 ngày 18/05/2023 7 văn bản
70 ngày 18/05/2023 6 văn bản
71 ngày 31/05/2023 3 văn bản
72+73 ngày 26/06/2023 7 văn bản
74+75 ngày 29/06/2023 1 văn bản
76+77 ngày 29/06/2023 1 văn bản
78+79 ngày 29/06/2023 1 văn bản
80+81 ngày 29/06/2023 1 văn bản
82 ngày 07/07/2023 1 văn bản
83+84 ngày 28/07/2023 5 văn bản
87+88 ngày 02/08/2023 4 văn bản
85+86 ngày 04/08/2023 6 văn bản
89+90 ngày 18/08/2023 5 văn bản
91 ngày 31/08/2023 5 văn bản
92 ngày 15/09/2023 3 văn bản
93 ngày 30/10/2023 7 văn bản
94+95 ngày 30/10/2023 9 văn bản
96 +97 ngày 13/11/2023 2 văn bản
98+99 ngày 13/11/2023 3 văn bản
100+101 ngày 23/11/2023 2 văn bản
102 ngày 23/11/2023 2 văn bản
103+104 ngày 05/12/2023 5 văn bản
105 ngày 21/12/2023 4 văn bản
106+107 ngày 28/12/2023 8 văn bản
108+109 ngày 28/12/2023 2 văn bản
110+111 ngày 28/12/2023 2 văn bản
112+113 ngày 28/12/2023 5 văn bản
114+115 ngày 28/12/2023 4 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

143 văn bản gồm 81 Văn bản quy phạm pháp luật và 62 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2023 32 văn bản
Tháng 2 năm 2023 1 văn bản
Tháng 3 năm 2023 7 văn bản
Tháng 4 năm 2023 4 văn bản
Tháng 5 năm 2023 17 văn bản
Tháng 6 năm 2023 8 văn bản
Tháng 7 năm 2023 6 văn bản
Tháng 8 năm 2023 20 văn bản
Tháng 9 năm 2023 3 văn bản
Tháng 10 năm 2023 16 văn bản
Tháng 11 năm 2023 9 văn bản
Tháng 12 năm 2023 30 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 90 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 53 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 16 văn bản
Tổng hợp 67 văn bản
Khoa giáo văn xã 17 văn bản
Nội chính 6 văn bản
Nông nghiệp môi trường 16 văn bản
Kinh tế 21 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 2 văn bản
Tổ chức - HCQT 2 văn bản