Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Các số Công báo đã xuất bản

01 ngày 09/01/2024 8 văn bản
02+03 ngày 09/01/2024 5 văn bản
04+05 ngày 09/01/2024 1 văn bản
06+07 ngày 09/01/2024 1 văn bản
08 ngày 09/01/2024 1 văn bản
09+10 ngày 09/01/2024 1 văn bản
11+12 ngày 09/01/2024 1 văn bản
13+14 ngày 09/01/2024 1 văn bản
15+16 ngày 09/01/2024 1 văn bản
17+18 ngày 09/01/2024 1 văn bản
19 ngày 10/01/2024 2 văn bản
20 ngày 22/01/2024 2 văn bản
21 ngày 31/01/2024 4 văn bản
22 ngày 23/02/2024 3 văn bản
23+24 ngày 13/03/2024 1 văn bản
25+26 ngày 13/03/2024 1 văn bản
27+28 ngày 13/03/2024 1 văn bản
29+30 ngày 13/03/2024 1 văn bản
31 ngày 27/03/2024 3 văn bản
32 ngày 16/04/2024 1 văn bản
33 ngày 23/04/2024 2 văn bản
34 ngày 09/05/2024 3 văn bản
35+36 ngày 21/05/2024 6 văn bản
37 ngày 24/05/2024 2 văn bản
38 ngày 29/05/2024 2 văn bản
39+40 ngày 31/05/2024 2 văn bản
41+42 ngày 13/06/2024 2 văn bản
43 ngày 19/06/2024 1 văn bản
44 ngày 25/06/2024 1 văn bản
45 ngày 03/07/2024 6 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

60 văn bản gồm 46 Văn bản quy phạm pháp luật và 14 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2024 24 văn bản
Tháng 2 năm 2024 3 văn bản
Tháng 3 năm 2024 4 văn bản
Tháng 4 năm 2024 3 văn bản
Tháng 5 năm 2024 15 văn bản
Tháng 6 năm 2024 4 văn bản
Tháng 7 năm 2024 6 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 29 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 30 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 3 văn bản
Tổng hợp 23 văn bản
Khoa giáo văn xã 10 văn bản
Nội chính 2 văn bản
Nông nghiệp môi trường 11 văn bản
Kinh tế 9 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 1 văn bản