Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 17/03/2016 10 văn bản
03+04 ngày 06/06/2016 10 văn bản
05+06 ngày 23/08/2016 14 văn bản
07+08 ngày 30/12/2016 16 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

50 văn bản gồm 47 Văn bản quy phạm pháp luật và 3 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 3 năm 2016 10 văn bản
Tháng 6 năm 2016 10 văn bản
Tháng 8 năm 2016 14 văn bản
Tháng 12 năm 2016 16 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 11 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 39 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 6 văn bản
Tổng hợp 6 văn bản
Khoa giáo văn xã 5 văn bản
Nội chính 4 văn bản
Nông nghiệp môi trường 12 văn bản
Kinh tế 12 văn bản
Khác 5 văn bản