Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 12/01/2015 17 văn bản
03+04 ngày 13/01/2015 15 văn bản
05+06 ngày 14/01/2015 14 văn bản
07+08 ngày 26/01/2015 1 văn bản
09+10 ngày 26/01/2015 1 văn bản
11+12 ngày 26/01/2015 1 văn bản
13+14 ngày 05/12/2015 13 văn bản
15+16 ngày 05/12/2015 5 văn bản
17+18 ngày 05/12/2015 8 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

75 văn bản gồm 75 Văn bản quy phạm pháp luật

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2015 49 văn bản
Tháng 12 năm 2015 26 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 14 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 50 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 11 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 13 văn bản
Tổng hợp 4 văn bản
Khoa giáo văn xã 3 văn bản
Nội chính 11 văn bản
Nông nghiệp môi trường 8 văn bản
Kinh tế 7 văn bản
Khác 29 văn bản