Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 10/04/2011 14 văn bản
03+04 ngày 17/05/2011 1 văn bản
05+06 ngày 23/05/2011 17 văn bản
07+08 ngày 25/06/2011 1 văn bản
09+10 ngày 25/06/2011 1 văn bản
11+12 ngày 25/08/2011 19 văn bản
13+14 ngày 30/08/2011 13 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

66 văn bản gồm 61 Văn bản quy phạm pháp luật và 5 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 4 năm 2011 14 văn bản
Tháng 5 năm 2011 18 văn bản
Tháng 6 năm 2011 2 văn bản
Tháng 8 năm 2011 32 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 16 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 37 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 13 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Khoa giáo văn xã 1 văn bản
Khác 65 văn bản