Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 12/01/2018 10 văn bản
03+04 ngày 16/01/2018 5 văn bản
05 ngày 12/02/2018 2 văn bản
06+07 ngày 30/03/2018 5 văn bản
08 ngày 06/06/2018 4 văn bản
09 ngày 20/07/2018 5 văn bản
10+11 ngày 01/08/2018 1 văn bản
12+13 ngày 02/08/2018 1 văn bản
14+15 ngày 13/08/2018 22 văn bản
16+17 ngày 26/09/2018 8 văn bản
18+19 ngày 08/12/2018 13 văn bản
20+21 ngày 31/12/2018 13 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

89 văn bản gồm 50 Văn bản quy phạm pháp luật và 39 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2018 15 văn bản
Tháng 2 năm 2018 2 văn bản
Tháng 3 năm 2018 5 văn bản
Tháng 6 năm 2018 4 văn bản
Tháng 7 năm 2018 5 văn bản
Tháng 8 năm 2018 24 văn bản
Tháng 9 năm 2018 8 văn bản
Tháng 12 năm 2018 26 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 54 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 35 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 7 văn bản
Tổng hợp 5 văn bản
Khoa giáo văn xã 5 văn bản
Nội chính 1 văn bản
Nông nghiệp môi trường 10 văn bản
Kinh tế 7 văn bản
Khác 54 văn bản