Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2022

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 10/01/2022 9 văn bản
03+04 ngày 10/01/2022 7 văn bản
05+06 ngày 10/01/2022 6 văn bản
07+08 ngày 10/01/2022 7 văn bản
09+10 ngày 10/01/2022 1 văn bản
11+12 ngày 10/01/2022 1 văn bản
13+14 ngày 10/01/2022 1 văn bản
15+16 ngày 10/01/2022 2 văn bản
17+18 ngày 10/01/2022 5 văn bản
19+20 ngày 28/01/2022 3 văn bản
21 ngày 28/01/2022 3 văn bản
22+23 ngày 21/02/2022 2 văn bản
24+25 ngày 09/03/2022 1 văn bản
26+27 ngày 09/03/2022 1 văn bản
28 ngày 21/03/2022 3 văn bản
29+30 ngày 25/04/2022 7 văn bản
31+32 ngày 28/04/2022 4 văn bản
33 ngày 11/05/2022 2 văn bản
34 ngày 06/06/2022 4 văn bản
35+36 ngày 11/07/2022 7 văn bản
37+38 ngày 21/07/2022 9 văn bản
39+40 ngày 21/07/2022 13 văn bản
41 ngày 25/07/2022 2 văn bản
42 ngày 01/08/2022 3 văn bản
43+44 ngày 08/08/2022 3 văn bản
45+46 ngày 05/09/2022 8 văn bản
47+48 ngày 05/09/2022 4 văn bản
49 ngày 23/09/2022 5 văn bản
50 ngày 14/10/2022 2 văn bản
51 ngày 16/11/2022 3 văn bản
52+53 ngày 02/12/2022 3 văn bản
54+55 ngày 02/12/2022 5 văn bản
56+57 ngày 13/12/2022 8 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

131 văn bản gồm 75 Văn bản quy phạm pháp luật và 56 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2022 43 văn bản
Tháng 2 năm 2022 2 văn bản
Tháng 3 năm 2022 4 văn bản
Tháng 4 năm 2022 11 văn bản
Tháng 5 năm 2022 2 văn bản
Tháng 6 năm 2022 4 văn bản
Tháng 7 năm 2022 31 văn bản
Tháng 8 năm 2022 6 văn bản
Tháng 9 năm 2022 17 văn bản
Tháng 10 năm 2022 2 văn bản
Tháng 11 năm 2022 3 văn bản
Tháng 12 năm 2022 16 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 80 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 52 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 9 văn bản
Tổng hợp 53 văn bản
Khoa giáo văn xã 17 văn bản
Nội chính 13 văn bản
Nông nghiệp môi trường 27 văn bản
Kinh tế 17 văn bản
Tổ chức - HCQT 2 văn bản