Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 10/01/2022 9 văn bản
03+04 ngày 10/01/2022 7 văn bản
05+06 ngày 10/01/2022 6 văn bản
07+08 ngày 10/01/2022 7 văn bản
09+10 ngày 10/01/2022 1 văn bản
11+12 ngày 10/01/2022 1 văn bản
13+14 ngày 10/01/2022 1 văn bản
15+16 ngày 10/01/2022 2 văn bản
17+18 ngày 10/01/2022 5 văn bản
19+20 ngày 28/01/2022 3 văn bản
21 ngày 28/01/2022 3 văn bản
22+23 ngày 21/02/2022 2 văn bản
24+25 ngày 09/03/2022 1 văn bản
26+27 ngày 09/03/2022 1 văn bản
28 ngày 21/03/2022 3 văn bản
29+30 ngày 25/04/2022 7 văn bản
31+32 ngày 28/04/2022 4 văn bản
33 ngày 11/05/2022 2 văn bản
34 ngày 06/06/2022 4 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

66 văn bản gồm 37 Văn bản quy phạm pháp luật và 29 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2022 43 văn bản
Tháng 2 năm 2022 2 văn bản
Tháng 3 năm 2022 4 văn bản
Tháng 4 năm 2022 11 văn bản
Tháng 5 năm 2022 2 văn bản
Tháng 6 năm 2022 4 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 40 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 27 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 2 văn bản
Tổng hợp 23 văn bản
Khoa giáo văn xã 7 văn bản
Nội chính 7 văn bản
Nông nghiệp môi trường 19 văn bản
Kinh tế 9 văn bản