Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 20/01/2021 9 văn bản
03+04 ngày 20/01/2021 8 văn bản
05+06 ngày 20/01/2021 11 văn bản
07+08 ngày 20/01/2021 6 văn bản
09+10 ngày 20/01/2021 5 văn bản
11+12 ngày 20/01/2021 5 văn bản
13+14 ngày 22/02/2021 4 văn bản
15+16 ngày 31/03/2021 4 văn bản
17+18 ngày 12/04/2021 10 văn bản
19+20 ngày 05/05/2021 1 văn bản
21+22 ngày 05/05/2021 1 văn bản
23+24 ngày 05/05/2021 1 văn bản
25+26 ngày 05/05/2021 1 văn bản
27+28 ngày 05/05/2021 1 văn bản
29+30 ngày 05/05/2021 1 văn bản
31+32 ngày 05/05/2021 1 văn bản
33+34 ngày 05/05/2021 1 văn bản
35+36 ngày 05/05/2021 1 văn bản
37+38 ngày 05/05/2021 1 văn bản
39+40 ngày 05/05/2021 1 văn bản
41+42 ngày 05/05/2021 1 văn bản
43+44 ngày 05/05/2021 1 văn bản
45+46 ngày 05/05/2021 1 văn bản
47+48 ngày 05/05/2021 1 văn bản
49+50 ngày 05/05/2021 1 văn bản
51+52 ngày 10/05/2021 7 văn bản
53 ngày 10/06/2021 3 văn bản
54 ngày 02/07/2021 2 văn bản
55 ngày 04/08/2021 4 văn bản
56 ngày 06/09/2021 14 văn bản
57+58 ngày 06/09/2021 12 văn bản
59+60 ngày 06/09/2021 5 văn bản
61+62 ngày 23/09/2021 2 văn bản
63 ngày 12/10/2021 3 văn bản
64+65 ngày 08/11/2021 3 văn bản
66+67 ngày 11/11/2021 1 văn bản
68+69 ngày 11/11/2021 2 văn bản
70 ngày 01/12/2021 5 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

121 văn bản gồm 73 Văn bản quy phạm pháp luật và 48 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2021 43 văn bản
Tháng 2 năm 2021 4 văn bản
Tháng 3 năm 2021 4 văn bản
Tháng 4 năm 2021 10 văn bản
Tháng 5 năm 2021 9 văn bản
Tháng 6 năm 2021 3 văn bản
Tháng 7 năm 2021 2 văn bản
Tháng 8 năm 2021 4 văn bản
Tháng 9 năm 2021 33 văn bản
Tháng 10 năm 2021 3 văn bản
Tháng 11 năm 2021 5 văn bản
Tháng 12 năm 2021 5 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 69 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 52 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 10 văn bản
Tổng hợp 62 văn bản
Khoa giáo văn xã 13 văn bản
Nội chính 8 văn bản
Nông nghiệp môi trường 17 văn bản
Kinh tế 10 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 3 văn bản