Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 30/01/2012 1 văn bản
03+04 ngày 20/02/2012 6 văn bản
05+06 ngày 14/05/2012 12 văn bản
07+08 ngày 17/09/2012 7 văn bản
09+10 ngày 28/09/2012 22 văn bản
11+12 ngày 30/11/2012 19 văn bản
13+14 ngày 06/12/2012 9 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

76 văn bản gồm 74 Văn bản quy phạm pháp luật và 2 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2012 1 văn bản
Tháng 2 năm 2012 6 văn bản
Tháng 5 năm 2012 12 văn bản
Tháng 9 năm 2012 29 văn bản
Tháng 11 năm 2012 19 văn bản
Tháng 12 năm 2012 9 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 14 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 57 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 5 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Khác 76 văn bản