Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 30/01/2019 4 văn bản
03+04 ngày 31/01/2019 1 văn bản
05+06 ngày 23/05/2019 16 văn bản
07+08 ngày 19/08/2019 8 văn bản
09+10 ngày 19/11/2019 4 văn bản
11+12 ngày 19/11/2019 7 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

39 văn bản gồm 20 Văn bản quy phạm pháp luật và 19 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2019 4 văn bản
Tháng 5 năm 2019 16 văn bản
Tháng 8 năm 2019 8 văn bản
Tháng 11 năm 2019 11 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 17 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 22 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 6 văn bản
Tổng hợp 1 văn bản
Khoa giáo văn xã 3 văn bản
Nội chính 4 văn bản
Nông nghiệp môi trường 1 văn bản
Kinh tế 4 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 3 văn bản
Khác 17 văn bản