Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 01/04/2014 18 văn bản
03+04 ngày 04/04/2014 9 văn bản
05+06 ngày 05/05/2014 1 văn bản
07+08 ngày 05/05/2014 1 văn bản
09+10 ngày 30/05/2014 4 văn bản
11+12 ngày 06/06/2014 2 văn bản
13+14 ngày 12/06/2014 5 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

40 văn bản gồm 37 Văn bản quy phạm pháp luật và 3 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 4 năm 2014 27 văn bản
Tháng 5 năm 2014 6 văn bản
Tháng 6 năm 2014 7 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 6 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 34 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Khác 40 văn bản