Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 20/02/2017 8 văn bản
03+04 ngày 20/03/2017 9 văn bản
05+06 ngày 31/03/2017 20 văn bản
07+08 ngày 06/04/2017 15 văn bản
09+10 ngày 07/04/2017 4 văn bản
11 ngày 27/06/2017 8 văn bản
12+13 ngày 17/07/2017 13 văn bản
14 ngày 24/08/2017 4 văn bản
15 ngày 22/09/2017 5 văn bản
16+17 ngày 19/10/2017 13 văn bản
18+19 ngày 30/11/2017 3 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

102 văn bản gồm 66 Văn bản quy phạm pháp luật và 36 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 2 năm 2017 8 văn bản
Tháng 3 năm 2017 29 văn bản
Tháng 4 năm 2017 19 văn bản
Tháng 6 năm 2017 8 văn bản
Tháng 7 năm 2017 13 văn bản
Tháng 8 năm 2017 4 văn bản
Tháng 9 năm 2017 5 văn bản
Tháng 10 năm 2017 13 văn bản
Tháng 11 năm 2017 3 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 60 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 41 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 1 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 12 văn bản
Tổng hợp 3 văn bản
Khoa giáo văn xã 6 văn bản
Nội chính 8 văn bản
Nông nghiệp môi trường 9 văn bản
Kinh tế 13 văn bản
Khác 51 văn bản