Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

11+12 ngày 28/04/2010 13 văn bản
13+14 ngày 30/07/2010 18 văn bản
15+16 ngày 31/08/2010 15 văn bản
17+18 ngày 14/12/2010 2 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

48 văn bản gồm 32 Văn bản quy phạm pháp luật và 16 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 4 năm 2010 13 văn bản
Tháng 7 năm 2010 18 văn bản
Tháng 8 năm 2010 15 văn bản
Tháng 12 năm 2010 2 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 7 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 35 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Khác 48 văn bản