Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 28/01/2013 1 văn bản
03+04 ngày 01/02/2013 1 văn bản
05+06 ngày 01/03/2013 6 văn bản
07+08 ngày 15/05/2013 14 văn bản
09+10 ngày 22/05/2013 8 văn bản
11+12 ngày 10/06/2013 2 văn bản
13+14 ngày 21/06/2013 4 văn bản
15+16 ngày 10/07/2013 1 văn bản
17+18 ngày 15/07/2013 1 văn bản
19+20 ngày 01/10/2013 16 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

54 văn bản gồm 48 Văn bản quy phạm pháp luật và 6 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2013 1 văn bản
Tháng 2 năm 2013 1 văn bản
Tháng 3 năm 2013 6 văn bản
Tháng 5 năm 2013 22 văn bản
Tháng 6 năm 2013 6 văn bản
Tháng 7 năm 2013 2 văn bản
Tháng 10 năm 2013 16 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 14 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 35 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 5 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Khác 54 văn bản