Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Lĩnh vực Nông nghiệp môi trường: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
03/01/2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung giá đất tại bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 15/01/2024 2
23/01/2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh 01/02/2024 2
11/03/2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/03/2024 2
12/06/2024 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 22/06/2024 2
24/06/2024 Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/07/2024 2
07/12/2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 tại nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh 17/12/2023 6
23/01/2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh 02/02/2024 7
20/02/2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự chi tiết hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trong tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/03/2024 7
07/12/2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 14
29/12/2023 Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức một số loại đất; kích thược, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp bo Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk 10/01/2024 18
07/12/2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/12/2023 23