Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Nông nghiệp môi trường: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/07/2018 2
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND(tt) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 30/07/2018 2
03/08/2018 Quyết định số 18/2018-QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/08/2018 3
26/02/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 08/03/2018 10
21/06/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/07/2018 16
07/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020. 17/08/2018 11
15/05/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/05/2018 17
14/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 23/08/2018 15
13/12/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/12/2017 24
01/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai 21/06/2018 25