Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 663 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
08/02/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột. 18/02/2010 3
19/04/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 29/04/2010 3
14/12/2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 24/12/2010 2
31/12/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 11/01/2011 2
07/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh . 17/01/2011 3
20/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/01/2011 2
20/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND(t) của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/01/2011 2
29/04/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 09/05/2011 3
07/12/2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. 17/12/2011 2
30/12/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật 10/01/2012 3
12/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2012 22/01/2012 2
20/07/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 30/07/2012 4
21/11/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/12/2012 3
18/12/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 11 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28/12/2012 3
11/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013. 21/01/2013 2