Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 16+17 xuất bản ngày 26/09/2018: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
03/08/2018 Quyết định số 18/2018-QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/08/2018 3
07/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020. 17/08/2018 11
14/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 23/08/2018 15
15/08/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/08/2018 17
12/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22/09/2018 32
13/09/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất 23/09/2018 41
18/09/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/09/2018 44
24/09/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/10/2018 51