Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Tháng 7 - 2022: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/06/2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm 25/06/2022 2
15/07/2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 3
18/07/2022 Quyết định số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24/07/2022 3
21/07/2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 2
21/06/2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/07/2022 16
15/07/2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyến quản lý của tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 5
18/07/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SArs-Cov-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm ) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2022 17
21/07/2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 39
23/06/2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính 04/07/2022 39
18/07/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 24/07/2022 21
18/07/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030 18/07/2022 7
24/06/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh 25/06/2022 49
18/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2022 23
18/07/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 18/07/2022 15
24/06/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 24/06/2022 54