Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Khoa giáo văn xã: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
17/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025 01/01/2022 3
20/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 2
21/12/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 3
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27) 11/03/2022 2
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27) 11/03/2022 2
07/03/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/03/2022 2
17/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 7
30/05/2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/06/2022 19