Thứ sáu , Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Tổng hợp: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
20/12/2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk 20/12/2021 2
04/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk 14/01/2022 2
05/01/2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 17/01/2022 4
25/01/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/02/2022 14
08/03/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk 21/03/2022 13
08/04/2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương 08/04/2022 5
26/04/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 08/05/2022 17
11/05/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk 23/05/2022 27
20/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh 01/01/2022 6
20/12/2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2022 20/12/2021 6
08/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 08/04/2022 38
20/12/2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ hai và thứ ba, HĐND tỉnh khóa X 20/12/2021 12
15/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh 15/04/2022 40
20/12/2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 3) 20/12/2021 79
21/12/2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 21/12/2021 15