Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 8 - 2018: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
05/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2018 4
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/07/2018 2
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND(tt) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 30/07/2018 2
05/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2018 7
05/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định biểu mẫu và thời gian gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 9
05/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 13
05/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2018 21
05/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 23
05/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung vào Điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 28
05/07/2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 30
05/07/2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 31
05/07/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 32
05/07/2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 33
05/07/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 34
05/07/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2018 35