Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Khoa giáo văn xã: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
09/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/11/2018 3
16/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 26/11/2018 4
27/03/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/04/2018 13
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2018 19
27/03/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/04/2018 31