Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 552 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
09/07/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc dạy tiếng Êđê trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở, giai đoạn 2010 - 2015. 19/07/2010 3
10/12/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk. 20/12/2010 3
10/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 20/12/2010 3
06/07/2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015. 16/07/2012 2
06/07/2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 16/07/2012 4
21/12/2012 Nghị quyết số 76/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 31/12/2012 2
19/07/2013 Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 21/07/2013 3
20/12/2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014 13/12/2013 4
17/07/2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 27/07/2014 3
07/01/2016 Nghị quyết số 188/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/01/2016 3
30/08/2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 15/09/2016 3
14/12/2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk 01/01/2017 3
14/12/2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2017 3
14/12/2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk 14/12/2016 2
13/07/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 01/08/2017 3