Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 39+40 xuất bản ngày 21/07/2022: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/07/2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 3
15/07/2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyến quản lý của tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 5
18/07/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030 18/07/2022 7
18/07/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 18/07/2022 15
18/07/2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ Ba và thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 18/07/2022 18
18/07/2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/07/2022 20
20/07/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh 20/07/2022 22
20/07/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 20/07/2022 39
20/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/07/2022 51
20/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/07/2022 61
20/07/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 20/07/2022 64
20/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk 20/07/2022 74
21/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương 21/07/2022 76