Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 37+38 xuất bản ngày 21/07/2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
18/07/2022 Quyết định số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24/07/2022 3
18/07/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SArs-Cov-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm ) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2022 17
18/07/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 24/07/2022 21
18/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2022 23
20/07/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24/07/2022 26
20/07/2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 24/07/2022 49
20/07/2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2022 68
20/07/2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 24/07/2022 89
20/07/2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/07/2022 91