Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35+36 xuất bản ngày 11/07/2022: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/06/2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm 25/06/2022 2
21/06/2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/07/2022 16
23/06/2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính 04/07/2022 39
24/06/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh 25/06/2022 49
24/06/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 24/06/2022 54
24/06/2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 24/06/2022 64
24/06/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột 24/06/2022 66