Thứ sáu , Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03+04 xuất bản ngày 10/01/2022: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
20/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 2
20/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 4
20/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh 01/01/2022 6
20/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022 01/01/2022 12
30/12/2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk 10/01/2022 17
31/12/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/01/2022 28
20/12/2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 41