Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01+02 xuất bản ngày 10/01/2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
17/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025 01/01/2022 3
17/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 7
17/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 01/01/2022 11
20/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 01/01/2022 28
23/12/2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31/12/2021 35
29/12/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung và mức cho hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 09/01/2022 54
17/12/2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn huyện Krông Ana 17/12/2021 65
17/12/2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 17/12/2021 67
17/12/2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 17/12/2021 71