Thứ ba , Ngày 16 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 18+19 xuất bản ngày 08/12/2018: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
09/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/11/2018 3
16/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 26/11/2018 4
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2018 19
04/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh khóaIX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 20
04/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 21
04/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/12/2018 22
04/12/2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 23
06/12/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017 06/12/2018 24
06/12/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 06/12/2018 27
06/12/2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2019 06/12/2018 46
06/12/2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 06/12/2018 47
06/12/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk 06/12/2018 58
06/12/2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2019 06/12/2018 86