Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01+02 xuất bản ngày 12/01/2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
08/12/2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 3
08/12/2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 13
08/12/2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 16
13/12/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/12/2017 24
14/12/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24/12/2017 31
21/12/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31/12/2017 35
08/12/2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk. 08/12/2017 38
08/12/2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. 08/12/2017 40
08/12/2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk. 08/12/2017 45
27/12/2017 Quyết định số 3579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 27/12/2017 76