Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 35+36 xuất bản ngày 21/05/2024: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
03/05/2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/05/2024 3
03/05/2024 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/05/2024 9
20/05/2024 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31/05/2024 12
03/05/2024 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/05/2024 50
03/05/2024 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 03/05/2024 53
03/05/2024 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; biên chế hội đặc thù của tỉnh Đắk Lắk , năm 2024 03/05/2024 55