Thứ sáu , Ngày 19 tháng 08 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 1003 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
03/08/2022 Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh
01/08/2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/08/2022 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên)
29/07/2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương
22/07/2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/07/2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/07/2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
21/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
20/07/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
20/07/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
20/07/2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025