Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
09/04/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48)
29/03/2021 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020
23/03/2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19/03/2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí phân bổ và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh
19/03/2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh
19/03/2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
19/03/2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025
19/03/2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021