Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 972 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
20/12/2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh
20/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022
20/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh
20/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 3)
20/12/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
17/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022
17/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk
17/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025
17/12/2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm