Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
09/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020
09/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2016 - 2020
09/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 13/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2016 - 2020
09/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
09/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021
09/12/2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/12/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ danh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025
09/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk
08/12/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk