Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 20/01/2021 9 văn bản
03+04 ngày 20/01/2021 8 văn bản
05+06 ngày 20/01/2021 11 văn bản
07+08 ngày 20/01/2021 6 văn bản
09+10 ngày 20/01/2021 5 văn bản
11+12 ngày 20/01/2021 5 văn bản
13+14 ngày 22/02/2021 4 văn bản
15+16 ngày 31/03/2021 4 văn bản
17+18 ngày 12/04/2021 10 văn bản
19+20 ngày 05/05/2021 1 văn bản
21+22 ngày 05/05/2021 1 văn bản
23+24 ngày 05/05/2021 1 văn bản
25+26 ngày 05/05/2021 1 văn bản
27+28 ngày 05/05/2021 1 văn bản
29+30 ngày 05/05/2021 1 văn bản
31+32 ngày 05/05/2021 1 văn bản
33+34 ngày 05/05/2021 1 văn bản
35+36 ngày 05/05/2021 1 văn bản
37+38 ngày 05/05/2021 1 văn bản
39+40 ngày 05/05/2021 1 văn bản
41+42 ngày 05/05/2021 1 văn bản
43+44 ngày 05/05/2021 1 văn bản
45+46 ngày 05/05/2021 1 văn bản
47+48 ngày 05/05/2021 1 văn bản
49+50 ngày 05/05/2021 1 văn bản
51+52 ngày 10/05/2021 7 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

70 văn bản gồm 41 Văn bản quy phạm pháp luật và 29 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2021 43 văn bản
Tháng 2 năm 2021 4 văn bản
Tháng 3 năm 2021 4 văn bản
Tháng 4 năm 2021 10 văn bản
Tháng 5 năm 2021 9 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 45 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 25 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 7 văn bản
Tổng hợp 32 văn bản
Khoa giáo văn xã 6 văn bản
Nội chính 4 văn bản
Nông nghiệp môi trường 13 văn bản
Kinh tế 5 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 3 văn bản