Thứ sáu , Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản

03+04 ngày 30/01/2020 21 văn bản
05+06 ngày 30/01/2020 6 văn bản
07+08 ngày 30/01/2020 7 văn bản
09+10 ngày 15/02/2020 23 văn bản
11+12 ngày 15/02/2020 6 văn bản
13+14 ngày 15/02/2020 4 văn bản
01+02 ngày 30/01/2020 17 văn bản
15+16 ngày 20/04/2020 37 văn bản
17+18 ngày 25/05/2020 15 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

136 văn bản gồm 107 Văn bản quy phạm pháp luật và 29 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2020 51 văn bản
Tháng 2 năm 2020 33 văn bản
Tháng 4 năm 2020 37 văn bản
Tháng 5 năm 2020 15 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 61 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 75 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 11 văn bản
Tổng hợp 13 văn bản
Khoa giáo văn xã 27 văn bản
Nội chính 10 văn bản
Nông nghiệp môi trường 34 văn bản
Kinh tế 31 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 2 văn bản
Tổ chức - HCQT 8 văn bản