Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản

01+02 ngày 30/01/2020 8 văn bản
03+04 ngày 30/01/2020 8 văn bản
05+06 ngày 30/01/2020 2 văn bản
07+08 ngày 30/01/2020 3 văn bản
09+10 ngày 15/02/2020 11 văn bản
11+12 ngày 15/02/2020 5 văn bản
13+14 ngày 15/02/2020 2 văn bản
15+16 ngày 20/04/2020 10 văn bản
17+18 ngày 25/05/2020 7 văn bản
19+20 ngày 21/06/2020 1 văn bản
21+22 ngày 21/06/2020 1 văn bản
23+24 ngày 21/06/2020 1 văn bản
25+26 ngày 21/06/2020 1 văn bản
27+28 ngày 21/06/2020 17 văn bản
29+30 ngày 15/07/2020 2 văn bản
31+32 ngày 15/07/2020 1 văn bản
33+34 ngày 15/07/2020 1 văn bản
35+36 ngày 15/07/2020 2 văn bản
37+38 ngày 15/07/2020 1 văn bản
39+40 ngày 15/07/2020 1 văn bản
41+42 ngày 22/07/2020 19 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

98 văn bản gồm 57 Văn bản quy phạm pháp luật và 41 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2020 21 văn bản
Tháng 2 năm 2020 18 văn bản
Tháng 4 năm 2020 10 văn bản
Tháng 5 năm 2020 7 văn bản
Tháng 6 năm 2020 18 văn bản
Tháng 7 năm 2020 24 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 60 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 38 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp 10 văn bản
Tổng hợp 21 văn bản
Khoa giáo văn xã 13 văn bản
Nội chính 6 văn bản
Nông nghiệp môi trường 18 văn bản
Kinh tế 19 văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính 2 văn bản
Tổ chức - HCQT 9 văn bản