Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 781 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
06/12/2018 Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quyết định biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019
06/12/2018 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hộivì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2019
06/12/2018 Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019
06/12/2018 Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2019
06/12/2018 Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021