Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 676 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
22/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
24/07/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định của UBND tỉnh.
18/07/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
17/07/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/07/2017 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/07/2017 Nghị Quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk
13/07/2017 Nghị Quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13/07/2017 Nghị Quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/07/2017 Nghị Quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/07/2017 Nghị Quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/07/2017 Nghị Quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/07/2017 Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
11/07/2017 Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/07/2017 Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
11/07/2017 Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh