Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 839 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
19/03/2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025
19/03/2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử dại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/02/2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/02/2021 Quyết định số 225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
05/02/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai
05/02/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định các hệ số K thành phần làm cơ sở xác định tiền chi trả, dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/01/2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh Đắk Lắk
29/01/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
25/01/2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc phân cấp cho UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai
22/01/2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
13/01/2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/01/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk