Thứ tư , Ngày 05 tháng 08 năm 2020
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Thống kê truy cập

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Tìm thấy 777 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
26/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016
17/04/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng
08/04/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29/03/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/01/2019 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014 - 2018) văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
23/01/2019 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014 - 2018) văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
15/01/2019 Quyết định số 88/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)
14/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
28/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở
06/12/2018 Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk