Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 1 - 2020: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
27/12/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
20/12/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh
19/12/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk
17/12/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
06/12/2019 Nghị Quyết số 12/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 13/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 06/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 28/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 29/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 31/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 11/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk