Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Tổ chức - HCQT: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
04/06/2020 Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020
25/05/2020 Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
25/05/2020 Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
25/05/2020 Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 33/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 38/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/12/2019 Nghị Quyết số 37/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
06/12/2019 Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk