Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Kinh tế: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
10/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành tiêu chuẩn,định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
25/05/2020 Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
08/05/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk
20/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
17/12/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 31/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 39/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 30/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk