Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Nông nghiệp môi trường: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
25/05/2020 Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk
22/05/2020 Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (huyện M’Drắk, huyện Ea H’leo, huyện Krông Ana, huyện Krông Năng)
22/05/2020 Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (huyện M’Drắk, huyện Ea H’leo, huyện Krông Ana, huyện Krông Năng)
22/05/2020 Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (huyện Cư Kuin, huyện Cư M’gar, huyện Ea Kar, huyện Ea Súp)
22/05/2020 Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ)
13/04/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/04/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22/01/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/12/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh
19/12/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 28/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 09/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/08/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung vào Khoản 1 Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk