Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 276 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
20/07/2020 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20/07/2020 Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
20/07/2020 Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
08/07/2020 Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông
08/07/2020 Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Di dân khẩn cấp vùng ống, lũ quyết, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp
08/07/2020 Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng
08/07/2020 Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa ban tinh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)
08/07/2020 Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
08/07/2020 Nghị Quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị Quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương
08/07/2020 Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
08/07/2020 Nghị Quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk