Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 17+18 xuất bản ngày 12/04/2021: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
19/03/2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử dại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/03/2021 3
19/03/2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 01/04/2021 10
19/03/2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/03/2021 15
19/03/2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/03/2021 16
19/03/2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/03/2021 17
19/03/2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 19/03/2021 18
19/03/2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 19/03/2021 21
19/03/2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh 19/03/2021 29
19/03/2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh 19/03/2021 37
19/03/2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí phân bổ và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021 19/03/2021 116