Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15+16 xuất bản ngày 20/04/2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
21/04/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh
13/04/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/04/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14/08/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung vào Khoản 1 Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
10/07/2019 Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10/07/2019 Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
19/06/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung vào khoản 1 Điều 4 quy định bảng giá các loại đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường trong bảng giá đất ở huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh