Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01+02 xuất bản ngày 30/01/2020: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
17/12/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/12/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
06/12/2019 Nghị Quyết số 06/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 28/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 29/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
06/12/2019 Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
18/11/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk