Thứ tư , Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03+04 xuất bản ngày 30/01/2020: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
24/12/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/12/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
20/12/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh
19/12/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 09/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
06/12/2019 Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2019 Nghị Quyết số 30/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk